Drucken

Kazuko Takamatsu


Kazuko Takamatsu

takamazu_600.jpg

                                                          Lc.Kazuko Takamatsu

takamazu_6001.jpg

                                                                        Lc.Kazuko Takamatsu 'Petticoat'